Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

Положення про постійні комісії ради

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням Жидачівської міської

ради від 24.12.2020 р. № 39

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Жидачівської міської ради

восьмого скликання 2020 – 2025 р.р.

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про постійні комісії Жидачівської міської ради восьмого скликання 2020 – 2025 р.р. (надалі – Положення) розроблено у відповідності до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту ради і визначає порядок діяльності постійних комісій ради на період повноважень.

1.2. Постійні комісії міської ради (надалі – постійні комісії) є органами міської ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

1.3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються чинним законодавством, Регламентом міської ради, цим  Положенням з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями ради.

1.4. Постійні комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

1.5. У межах своєї компетенції кожна постійна комісія ради є профільною.

1.6. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень, про що рада приймає відповідне рішення. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

1.7.Кількість членів постійної комісії визначається шляхом поділу кількості депутатів ради на кількість постійних комісій, плюс – мінус одна особа, з умовою, щоб число членів постійної комісії було непарним.

Персональний склад постійної комісії визначається з урахуванням побажань депутатів

1.8. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій, затверджує їх персональний склад та обирає голів комісій; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

2.ПЕРЕЛІК ТА ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

2.1. У складі Жидачівської міської ради восьмого скликання 2020-2025 р.р. відповідно до її рішення від 26.11.2020р. № 15 утворено такі постійні комісії:

2.1.1. з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій;

2.1.2. з питань землекористування та містобудування;

2.1.3. з питань житлово-комунального господарства та екології;

2.1.4. з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення;

2.1.5. з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

2.2. Рада може відповідно до норм діючого законодавства, згідно регламенту ради реорганізовувати, створювати нові, ліквідовувати створені комісії, вносити зміни у персональний склад комісій тощо.

2.3. Відповідно до діючого законодавства України, Регламенту ради та цього Положення постійні комісії ради:

2.3.1. розглядають на своїх засіданнях та готують висновки і рекомендації щодо проєктів нормативних та інших юридичних актів міської ради незалежно від суб’єкта їх внесення;

2.3.2. розглядають проєкти міських цільових програм, програм соціально-економічного та культурного розвитку, міського бюджету, інших питань, які вносяться на розгляд ради, готують висновки з цих питань;

2.3.3. виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

2.3.4. здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету;

2.3.5. здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік після закінчення звітного періоду;

2.3.6. заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників комунальних підприємств, установ і організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяль­ність;

2.3.7. у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримують від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

2.3.8. аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, та в межах повноважень готують відповідні пропозиції;

2.3.9. розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань

 

3.ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

 

3.1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

3.1.1. створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

3.1.2. створювати експертні групи для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3.1.3. провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати посадових осіб міської ради, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

3.1.4. запрошувати на засідання комісії посадових осіб апарату міської ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3.1.5. за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради;

3.1.6. вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

3.1.7. мати право обов’язкового слова від комісії під час розгляду будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії;

3.1.8. співпрацювати з іншими постійними комісіями ради, інших рад;

3.1.9. виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії;

3.1.10. налагоджувати партнерську співпрацю з громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, іншими об’єднаннями громадян;

3.1.11. розглядати адресовані їм звернення громадян.

3.2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених підпунктами 3.1.3, 3.1.4 частини 3.1. цього Положення, постійна комісія не пізніш як за два робочих дні до дати засідання повідомляє їх письмово, усно чи в інший спосіб. У запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

4.1. Основною формою роботи постійної комісії є її засідання.

4.2. Засідання комісії скликається головою комісії згідно з планом роботи комісії, у міру потреби або за інших обставин.

4.3. Засідання комісії скликається головою, а у випадку його відсутності – заступником голови. Якщо з певних причин відсутні голова та заступник, то засідання комісії скликає її секретар. Засідання комісії також може бути скликане письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.

4.4. Організаційні заходи щодо повідомлення членів комісії про засідання комісії та його проведення здійснює голова комісії. До підготовки засідання голова комісії має право залучати за потребою заступника голови комісії, секретаря комісії, членів комісії.

4.5. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

4.6. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

4.7. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених частиною 4.6. цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комі­сією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

4.8. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

 

5.ГОЛОВА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

5.1. Голова постійної комісії обирається на пленарному засіданні сесії міської ради більшістю депутатів від загального складу ради.

5.2. Голова постійної комісії:

            5.2.1. скликає і веде засідання комісії;

            5.2.2. дає доручення членам комісії;

            5.2.3. інформує раду про роботу постійної комісії;

5.2.4. представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

5.3. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції виконує заступник голови постійної комісії, а у разі відсутності заступника – секретар постійної комісії, які обираються членами комісії на її першому засіданні з числа членів комісії.

 

6.ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

 

6.1. Проєкт порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

6.2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проєкту порядку денного.

6.3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

 

7.ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ЗАСІДАННІ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

7.1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

7.2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків та рекомендацій.

7.3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проєктів нормативних актів до розгляду радою.

7.4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.

7.5. За результатами розгляду питань, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо, члени комісії більшістю голосів приймають відповідні рішення.

 

8. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГДЯДУ ПРОЄКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

 

8.1. Кожен проєкт регуляторного акта, що запланований на розгляд ради, попередньо розглядається відповідальною постійною комісією з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики, а в частині, що стосується місцевих податків і зборів – також і постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій  (далі – комісія) для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8.2. Комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу розробленого проєкту регуляторного акта, який разом з цим проєктом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до Державної регуляторної служби України для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

8.3. Комісія вивчає подані розробниками проєкти регуляторних актів та аналізи їх регуляторного впливу і обговорює їх на своєму засіданні. За результатами розгляду комісія доручає голові комісії підписати експертні висновки.

8.4. Строк підготовки експертних висновків не більше 14 робочих днів з дня отримання розроблених документів.

8.5. Після отримання від Державної регуляторної служби України пропозицій комісія на своєму засіданні готує висновки про відповідність проєктів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і доручає голові комісії їх підписати. 

8.6. Пакет документів, який розглядала постійна комісія з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики, разом з пропозиціями Державної регуляторної служби України, експертним висновком щодо регуляторного впливу розробленого проєкту регуляторного акта та висновком про відповідність проєктів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», передається для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту регуляторного акта.    

8.7. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проєкту регуляторного акта голова постійної комісії з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики доповідає висновки цієї комісії про відповідність проєктів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції Державної регуляторної служби України.

 

9. ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ

 9.1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

9.2. В протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання комісії;

2) список присутніх та відсутніх на засіданні членів комісії;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядалися;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

9.3. У випадку використання та наявності додаткових документів і матеріалів, які приймалися до уваги при прийнятті рішення, останні додають до протоколу у вигляді додатків.

9.4. Протокол оформляється не пізніше двох робочих днів після проведення засідання, підписується головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови комісії, та секретарем комісії.

9.5. Належним чином оформлений і підписаний протокол зберігається у справах комісії.

 

10.СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЙ

 

10.1. За ініціативою однієї з комісій може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

10.2. Для визнання участі комісії у спільному засіданні є факт присутності на спільному засіданні більшості від загального складу комісії. Якщо присутніми на засіданні є меншість загального складу комісії, присутні члени такої комісії мають право дорадчого голосу і не беруть участі в голосуванні.    

10.3. Веде спільне засідання комісій голова комісії, яка ініціювала спільне засідання, а у разі його відсутності – заступник голови комісії. У разі відсутності заступника голови комісії головуючого визначають із присутніх членів комісій за взаємним погодженням.

10.4. Протокол спільного засідання веде секретар комісії, голова (заступник голови чи представник) якої очолює спільне засідання. У разі його відсутності секретаря визначають за взаємним погодженням.

10.5. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.

10.6. Для прийняття рішення до участі в голосуванні допускаються члени комісій, участь яких у спільному засіданні визнана легітимною. Члени комісій, які згідно пункту 2 цієї статті мають право дорадчого голосу, відмічаються у протоколі засідання як запрошені і не приймають участі у прийнятті рішення.

10.7. Спільне рішення приймається, якщо за нього проголосували не менше 2/3 від присутніх членів комісій, які визнані легітимними для участі у спільному засіданні.

 10.8. Протокол спільного засідання підписують головуючий та секретар спільного засідання. Оригінал протоколу зберігається у комісії, яка ініціювала спільне засідання. Інші комісії отримують копію протоколу.

 

 

11. КОМПЕТЕНЦІЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАДИ

 

11.1. компетенція постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій:

11.1.1. розглядає проєкт бюджету Жидачівської міської територіальної громади, інформацію про виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади, здійснює контроль за його виконанням та використанням бюджетних коштів;

11.1.2. щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади ;

11.1.3. здійснює розгляд проєктів рішень ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством України, зокрема з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та надає рекомендації щодо прийняття цих рішень на пленарному засіданні ради;

11.1.4. розглядає питання встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності Жидачівської міської територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Жидачівської міської територіальної громади;

11.1.5. здійснює контроль у сфері управління майном комунальної власності міста;

11.1.6. здійснює контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна Жидачівської міської територіальної громади в частині повноти поступлення коштів до міського бюджету;

11.1.7. розглядає цільові програми з соціально-економічних питань, вносить пропозиції щодо ефективного використання трудових і фінансових ресурсів;

11.1.8. подає пропозиції щодо співвідношення бюджетних та залучених коштів у фінансуванні міських цільових програм та програм соціально-економічного та культурного розвитку Жидачівської міської територіальної громади;

11.1.9. подає пропозиції та ініціює залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному та культурному розвитку Жидачівської міської територіальної громади ;

11.1.10. готує пропозиції і стратегічні проекти економічного розвитку Жидачівської міської територіальної громади ;

11.1.11. ініціює і бере участь у розробленні проєктів програм інвестиційного розвитку Жидачівської міської територіальної громади.

11.2. компетенція постійної комісії з питань землекористування та містобудування:

11.2.1. розглядає питання регулювання земельних відносин, у тому числі розглядає і погоджує питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження, режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання, визначає пріоритети земельної та містобудівної політики, погоджує проєкти землеустрою;

11.2.2. здійснює контроль за прийняттям рішень з питань регулювання земельних відносин;

11.2.3. здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів;

11.2.4. розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель Жидачівської міської територіальної громади;

11.2.5. ініціює розроблення містобудівних документацій;

11.2.6. розглядає і подає пропозиції щодо затвердження містобудівних документацій;

11.2.7. розглядає пропозиції про розміщення, будівництво і реконструкцію житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об’єктів на території Жидачівської міської територіальної громади;

11.2.8. контролює організацію виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території Жидачівської міської територіальної громади;

11.2.9. бере участь в організації проведення земельних аукціонів та конкурсів з продажу земельних ділянок та прав на них;

11.2.10. здійснює розгляд питань щодо виділення земельних ділянок під індивідуальну житлову (садибну) забудову;

11.2.11. розглядає питання продажу у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомості;

11.2.12. розглядає питання раціонального використання територій, припинення користування землями міста у зв’язку з їх нераціональним використанням, порушенням умов надання земель, умов забудови та затвердженої містобудівної документації.

11.2.13. розглядає питання зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок;

11.2.14. розглядає питання вирішення спорів з питань містобудування та земельних спорів;

11.2.15. розглядає питання залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури Жидачівської міської територіальної громади.

11.3. компетенція постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та екології:

11.3.1. здійснює контроль за виконанням рішень ради та виконавчого комітету у сфері житлово-комунального господарства;

11.3.2. пропонує напрямки і шляхи вдосконалення роботи та розвитку міських комунальних підприємств;

11.3.3. проводить роботу з виявлення додаткових резервів і можливостей покращення обслуговування населення у сфері житлово-комунального господарства;

11.3.4. розглядає питання щодо прийняття майна у комунальну власність та пропонує балансоутримувача такого майна;

11.3.5. здійснює контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності Жидачівської міської територіальної громади;

11.3.6. делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах з надання в оренду (суборенду) майна Жидачівської міської територіальної громади;

11.3.7. розглядає питання створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств комунальної власності;

11.3.8. здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності міських комунальних підприємств;

11.3.9. заслуховує інформацію керівників міських комунальних підприємств щодо ефективності управління міськими комунальними підприємствами;

11.3.10. готує пропозиції щодо оптимізації функціонування житлово-комунального господарства та запровадження нових форм його організації;

11.3.11. розглядає проєкти місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

11.3.12. розглядає питання щодо використання коштів природоохоронного фонду та інших коштів, призначених для охорони та відновлення довкілля;

11.3.13 розглядає питання організації благоустрою та озеленення території Жидачівської міської територіальної громади, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення;

11.3.14. розглядає питання щодо заходів на дотримання правил благоустрою міста;

11.3.15. звертається до відповідних органів про скасування дозволів на експлуатацію об’єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог благоустрою  території;

11.3.16. розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства України;

11.3.17. співпрацює з громадськими екологічними організаціями, приймає участь у розробленні екологічних програм та в експертній оцінці екологічних проблем.

11.4. компетенція постійної комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики та соціального захисту населення:

11.4.1. в межах повноважень органів місцевого самоврядування сприяє реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту населення

11.4.2. розглядає проєкти місцевих програм у сфері гуманітарної політики;

11.4.3. подає пропозиції щодо фінансування заходів програм гуманітарного та соціального спрямувань з бюджету Жидачівської міської територіальної громади та інших джерел;

11.4.4. подає пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту мешканців Жидачівської міської територіальної громади, у тому числі учасників АТО/ООС;

11.4.5. розглядає міські програми соціального забезпечення населення;

11.4.6. розглядає міські програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, здійснює контроль за їх виконанням;

11.4.7. проводить розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проєктів у сфері соціального захисту;

11.4.8. бере участь у формуванні та реалізації міських цільових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення;

11.4.9. сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики на території Жидачівської міської територіальної громади.

11.5. компетенція постійної комісії з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики

           11.5.1. розглядає та погоджує питання утворення органів самоорганізації населення;

11.5.2. сприяє діяльності органів самоорганізації населення та громадським формуванням Жидачівської міської територіальної громади;

11.5.3. розглядає питання про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення у випадках, передбачених законодавством України;

11.5.4. розглядає та погоджує питання найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, скверів, розташованих на території Жидачівської міської територіальної громади;

11.5.5. приймає участь у розробці правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі у невстановлених місцях, дотримання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

11.5.6. розглядає питання про етику поведінки депутатів міської ради;

11.5.7. розглядає проєкти рішень міської ради нормативно-правового характеру;

11.5.8. розглядає проєкти регуляторних актів, вивчає їх та готує відповідні висновки відповідно до вимог Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та пункту 8 цього Положення;

11.5.9. розглядає питання про звіти постійних комісій ради;

11.5.10. контролює виконання рішень ради та виконавчого комітету;

11.5.11. контролює дотримання положень регламенту міської ради;

11.5.12. пропонує внесення змін до регламенту міської ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депу­татської діяльності та дотримання норм депутатської етики;

11.5.13. аналізує ефективність роботи депутатів, постійних комісій та вносить пропозиції щодо її удосконалення.

 

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Положення затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

12.2. Положення вводиться в дію з моменту його оприлюднення.

12.3. Змiни та доповнення до Положення приймаються до розгляду міською радою з iнiцiативи міського голови, секретаря ради та постійних комісій ради.

12.4. Рішення про внесення змін і доповнень до Положення приймається на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень