Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в районі вулиці Гніздичівська у м. Жидачеві

Дата: 10.05.2024 11:39
Кількість переглядів: 17

Публікація в розділі "Оголошення" від 28.02.2024

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території в районі вулиці Гніздичівська

у м. Жидачеві

 

 1. ЗамовникСЕО

Жидачівська міська рада

81700, Львівська область, Стрийський район, м. Жидачів,

вул. Шашкевича М., 2

Ел. пошта: meriya.zhydachiv@i.ua

Тел. 03239-31151

Офіційний вебсайт: https://zhidachiv-miskrada.gov.ua/

 

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка деталізує положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.

Підставою для розроблення детального плану території в районі вулиці Гніздичівська у м. Жидачеві (далі ДПТ) є:

- Рішення Жидачівської міської ради від 14.12.2023 № 2401 "Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї в районі вулиці Гніздичівська у м.Жидачеві."

 При розробці ДПТ врахована містобудівна документація - Генеральний план м. Жидачева, розроблений ДП ДІПМ "Містопроект" (м. Львів), затверджений у 1994 році;

ДПТ виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основні:

Закони України: "Про регулювання містобудівної діяльності", «Про стратегічну екологічну оцінку»;

Земельний кодекс України;

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування  та забудови населених пунктів»;

Постанови КМУ :

«Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації від 01.09.2021 р. №926;

 «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території» від 02.06.2021 року № 654.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Проектом ДПТ визначається деталізація планувальної структури та типу забудови на проектованій території, яка віднесена до виробничих зон. Тут заплановано:

- виробництво по обробці деревини: реконструкція виробничих приміщень шляхом добудови для влаштування лінії виготовлення деревинно-стружкових плит (ДСП) без зміни цільового призначення земельної ділянки.

          Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, управління відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

          Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

          Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності з реконструкції виробничих приміщень шляхом добудови для влаштування лінії виготовлення ДСП та у разі розміщення на території лісопильного-деревообробного підприємства з виробництва виробів із деревини з використанням смол, як зв’язуючих (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням), продуктивністю понад 1 тонну на добу з СЗЗ – 300м

 

 1. Ймовірні наслідки

          До ймовірних наслідків реалізації детального плану території в районі вулиці Гніздичівська у м. Жидачеві належать:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря через діяльність проектованого об’єкта;
 • забруднення навколишнього середовища промисловими/будівельними та побутовими відходами;
 • хімічне забруднення довкілля;
 • фізичний вплив (шум, вібрація тощо);
 • соціальний вплив (умови праці та/чи побуту, цивільний захист тощо);
 • техногенна та/чи антропогенна дія на поверхневі, підземні води та  ґрунти.

          Вплив  транскордонних екологічних  наслідків проєктованого об’єкта на інші держави відсутній.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

          У контексті СЕО детального плану території в районі вулиці Гніздичівська у м. Жидачеві альтернативних варіантів не передбачається у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. Генеральним планом м. Жидачів територія опрацювання попадає  в СЗЗ 1000м зону промислового підприємства Жидачівського ЦПК, яка встановлена від джерела забруднення  -  цеху целюлози, який вже не діючий та визначена як території промислових підприємств з СЗЗ 1000м. Ділянка опрацювання з кодом (КВЦП) 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на якій наявні діючі промислові об’єкти.

          Відмова від затвердження ДПТ не сприятиме соціально-економічному розвитку громади.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

          Процедура стратегічної екологічної оцінки детального плану території в районі вулиці Гніздичівська у м. Жидачеві проводитиметься згідно чинного законодавства України та в порядку, передбаченому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Наказом Міндовкілля № 705 від 18.10.2023 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації». Під час розроблення звіту про СЕОдоцільно використовувати:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу;
 • іншу доступну інформацію.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

          Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Охорона і оздоровлення оточуючого середовища забезпечується комплексом захисних заходів, в основі яких закладена система державних законодавчих актів і нормативна регламентація планування, забудови і благоустрою населених місць.

          Усі заходи щодо втілення планувальних рішень ДПТ повинні розроблятися з урахуванням природних умов, особливостей проєктованої території, а також існуючого природно-екологічного стану населеного пункту та прилеглих до нього територій.

          Проєктом не передбачається розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови перебування на ділянці ДПТ.

          ДПТ передбачено комплексний благоустрій території, належне озеленення, освітлення тощо, а також комплекс заходів з інженерної підготовки території, до яких включено вертикальне планування території та поверхневе водовідведення.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування, вноситься до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

 

81700, Львівська обл., Стрийський р-н, м.Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада,  тел./факс. (03239)31-151, 

e-mail: zhidachiv-miskrada.gov.ua.

Відповідальна особа - начальник відділу архітектури та містобудування Людкевич Л.В.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Жидачівська міська рада .

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень