Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (надалі - Заява) проєкту детального плану території для обслуговування та реконструкції нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: с.Бережниця Стрийського району Львівської області за

Дата: 22.08.2023 15:23
Кількість переглядів: 127

Повідомлення
Жидачівська міська рада з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості повідомляє про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (надалі - Заява) проєкту детального плану території для обслуговування та реконструкції нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: с.Бережниця Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради.
Зауваження та пропозиції щодо Заяви подаються на протязі 10 днів з дня її оприлюднення за адресою: 81700, м.Жидачів, вул.Шашкевича,2, Жидачівська міська рада, e-mail: zhidachiv-miskrada.gov.ua та подаються в письмовій формі фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по-батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Замовник:
Жидачівська міська рада Стрийського району Львівської області
Назва документа державного планування:
Детальний план території  для обслуговування та реконструкції нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: с.Бережниця Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту.
Основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування
Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об'єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об'єкту з користування надрами в межах однієї проєктної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється відповідно до рішення Жидачівської міської ради Львівської області від 23 червня 2022  року № 1555.Проєкт розробляється відповідно до: Земельного, Водного та Лісового кодексів України; Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; Закону України «Про екологічну мережу України»; Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про рослинний світ»; Закону України «Про тваринний світ»; Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»; ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація.Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування»; ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування».
Детальний план території розробляється для обслуговування та реконструкції нежитлових будівель, які знаходяться за адресою: с.Бережниця Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту.
Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Територія, на яку розробляється детальний план знаходиться: село Бережниця Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. На наступних етапах проєктування, у ході розроблення проєктних рішень, буде визначено чи проєктовані об'єкти належить до переліку об'єктів планованої діяльності щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення
Ймовірні наслідки:
а) Розробка детального плану території не матиме значного впливу на довкілля та здоров'я населення, геологічне середовище, на флору та фауну. ДПТ розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язків основних та допоміжних споруд. До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти. Вплив планової діяльності виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин - відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згорання будівельних машин, при реконструкції нежитлових будівель внаслідок створення джерел викидів забруднюючих речовин (пересувних), пилоутворення, шумове навантаження (при реконструкції та експлуатації). Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов'язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо) не відбудеться. Можливе забруднення водного середовища поверхневими стічними водами з дорожнього покриття, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки (при експлуатації). Вплив на ґрунтовий покрив полягатиме у ущільненні та перенесенні ґрунтового шару на етапі будівництва, забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття дорожньої мережі і на етапі експлуатації. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.
 б) На території ДПТ відсутні об'єкти природно-заповідного фонду України.
в) Зважаючи на географічне положення проєктованої території та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров'я населення, не очікуються.
Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
З метою розгляду проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проєктних рішень та у разі затвердження проєкту ДПТ «Базовий сценарій».
Альтернатива 1 «Базовий сценарій» - затвердження проєкту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території.      
Альтернатива 2. «Нульовий сценарій» - незатвердження проєкту. У разі незатвердження документа державного планування та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого соціального розвитку населеного пункту. За даною альтернативою подальший стабільний розвиток території є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови дорожньої та вуличної мережі.
Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; дані моніторингу стану довкілля; оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля; пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території. З огляду на характер такого виду документації як детальний план території, ключовим завданням у виконанні СЕО проєкту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав'язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров'я та населення середовища існування.
Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог. Перелік проєктних рішень для запобігання, зменшення та пом'якшення негативного впливу наслідків від виконання проєктних рішень детального плану території, комплекс яких включає: дотримання рішень проєкту детального плану території щодо раціонального використання території; дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проєктних будівель та споруд; - влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних); забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму; контроль за точним дотриманням технології провадження робіт; інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів; моніторинг діяльності проєктованих об'єктів; - забезпечення благоустрою території.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів: основні цілі детального плану території, його зв'язок з іншими документами державного планування; характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення,які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території; опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання детального плану території; обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров'я населення; - опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення (за наявності); резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання
81700, Львівська обл., Стрийський р-н, м.Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада,  тел./факс. (03239)31-151,  
e-mail: zhidachiv-miskrada.gov.ua.
Відповідальна особа - начальник відділу архітектури та містобудування Людкевич Л.В.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Жидачівська міська рада .
Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.
Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.
Просимо надати зауваження та пропозиції.

 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень