Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТА

Дата: 13.10.2022 08:40
Кількість переглядів: 231

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади на 2023 рік»

            Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою громадського обговорення відділом економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради оприлюднено  на офіційному сайті Жидачівської міської ради (за посиланням: https://zhidachiv-miskrada.gov.ua) заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади на 2023 рік».

            Зауваження та пропозиції щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються протягом 15 днів із дня її оприлюднення за адресою:81700, м.Жидачів,вул.Шашкевича,2, Жидачівська міська рада,e-mail: meriya.zhydachiv@i.ua

 

            Зауваження та пропозиції щодо Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються протягом 15 днів із дня її оприлюднення за адресою:81700, м.Жидачів,вул.Шашкевича,2, Жидачівська міська рада,e-mail: meriya.zhydachiv@i.ua

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  документа державного планування «Програма економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади на 2023 рік»

1. Інформація про замовника:

Жидачівська міська рада: 81700, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2 тел.(03 239) 31-151.

2. Вид та основні цілі проєкту документа державного планування (ДДП), його зв’язок з іншими документами державного планування.

Проєкт документа державного планування «Програма економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади на 2023 рік» (далі – проєкт ДДП) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня  2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), з урахуванням Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Проєкт Програми розробляється за пропозиціями наданих структурними підрозділами та виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями громади, які задіяні у реалізації визначених завдань, заходів місцевих цільових програм.

Мета Програми полягає у забезпеченні комплексного розвитку громади та реалізації на територіальному рівні державної політики розвитку громад та територій України, що досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади і бізнесу.

У Програмі відображені основні досягнення у 2022 році у сфері економічного і соціального розвитку, проблемні питання, визначені основні пріоритети розвитку громади на 2023 рік.

Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку України на період на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року,  в тому числі з урахуванням всіх нормативно-правових документів військового часу.

         3. Якою мірою проєкт ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Проєктом ДДП визначено пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади. Для кожного з визначених напрямів проєкту ДДП розробляються завдання та шляхи виконання поставлених завдань. Шляхи виконання передбачають низку заходів та проєктів, серед яких можуть бути види діяльності, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля.

Оскільки на час подання цієї Заяви ДДП перебуває в розробці і перелік заходів ДДП може бути скоригований під час розробки, то детальний перелік заходів, щодо яких має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля, буде визначено під час СЕО Програми, із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади.

       4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації проєкту ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Реалізація ДДП ймовірно здійснить вплив на такі компоненти довкілля:

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- земельні ресурси;

- біорізноманіття та рекреаційні зони;

- соціальне середовище та здоров'я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Проєкт ДДП передбачає реалізацію екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – не очікуються.

       5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо проєкт ДДП не буде затверджено:

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий  «нульовий варіант» без затвердження проєкту ДДП.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) за умов не затвердження проєкту ДДП.

      6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки (СЕО):

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

-           визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в Жидачівської міської територіальної громади;

-           розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;

-           встановлення взаємозв’язку між проєктом ДДП та існуючими актами законодавства;

-           аналіз природних умов території, яка межує з ділянкою впливу проєкту ДДП, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

- метод цільового аналізу – дозволить встановити відповідність рішень проєкту ДДП екологічним цілям та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;

- аналіз на відповідність проєктних цілей та завдань законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- врахування зауважень та пропозицій до проєкту ДДП.

      7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання проєкту ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій ;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття.

У результаті здійснення СЕО проєкту ДДП будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації ДД

  

 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Зміст Звіту про СЕО складається у відповідності до вимог ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10 серпня 2018 року (зі змінами).

    9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції, щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Програма економічного і соціального розвитку Жидачівської міської територіальної громади на 2023 рік» громадськість має право надати протягом 15 днів (з 13 жовтня 2022 року до 27 жовтня 2022 року) з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Жидачівської міської ради (https://zhidachiv-miskrada.gov.ua/)

 

Пропозиції та зауваження подаються за адресою: Відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради, 81700, Львівська обл., Стрийський р-н., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2 тел.(03 239) 31-151. (e-mail: meriya.zhydachiv@i.ua).

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень