A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Жидачівської міської ради

Дата: 07.02.2022 14:26
Кількість переглядів: 406

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ - центр надання адміністративних послуг»

Жидачівської міської ради

 

1. Відділ - центр надання адміністративних послугЖидачівської міської ради (далі - Центр) утворений Жидачівськоюміською радою як виконавчий орган (відділ) з метою забезпечення надання адміністративних послуг мешканцям громади.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Жидачівськоюміськоюрадою (далі – міська рада).

Вибір місця розташування Центру, його територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється в межах території міської громади, яку він обслуговує, з урахуванням територіальної доступності, яка визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Відділ не має статусу юридичної особи та утримується за рахунок коштів бюджету Жидачівської міської територіальної громади. Відділ має свій фірмовий бланк та в межах повноважень здійснює листування з установами та організаціями усіх форм власності з питань надання адміністративних послуг.

5. Основні завдання Центру:

1)    організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2)    спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

3)    забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адмінісративних послуг у центрі;

4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України “Про адміністративні послуги”, визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5)забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу;

6) здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру;

7)    керівництво діяльністю Центром;

8) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/ перебування
фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб,
формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону та
передачу інформації і внесення у встановленому порядку відомостей про реєстрацію
та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до Єдиного державного
реєстру виборців;

9)    реалізація повноважень з питань реєстрації актів цивільного стану;

10)            державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін
або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом
внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  1. державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до закону;
  2. Організація надання адміністративних послуг з питань щодо комунальної власності, земельних відносин і Держгеокадастру, містобудування та архітектури, Державного архітектурно-будівельного контролю;
  3. організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;
  4. послуги соціального характерувідповідно до закону;

15) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр та його віддалені робочі місця адміністраторів, визначається міською радою

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен обов’язково включати:

- адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є відповідна рада (її виконавчі органи або посадові особи);

- адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через Центри, за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”.

7. У Центрі за рішеннямміської радидля зручності суб’єктів звернень:

-можездійснюватисяприйняттязвітів, декларацій та скарг,

-наданняконсультацій, прийняття та видачадокументів, не пов’язаних з наданнямадміністративнихпослуг,

-укладеннядоговорів іугодпредставникамисуб’єктівгосподарювання, якізаймаютьмонопольне становище на відповідному ринку послуг, якімаютьсоціальнезначення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачаннятощо),

-наданнясуб’єктамзверненняможливостісамостійнозвернутися за отриманнямадміністративнихпослуг, якінадаються в електроннійформі, за допомогоюбезоплатноговикористання ними місць для самообслуговування.

У Центрі за рішеннямміської радиможездійснюватисяприйомсуб’єктівзвернення з наданнябезоплатноїправовоїдопомоги.

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється міською радою на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

9. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням міської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

10.Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи міської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання.

За рішенням міської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачеюрезультатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через центри адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається міською радою відповідно до рекомендацій Постанови КМУ №818 від 04.08.2021 р.

12. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2-) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням міської ради.

6-) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

9) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування.

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

15. Центр очолює начальник відділу ЦНАП, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням Жидачівського міського голови в установленому законодавством порядку.

16. Начальник відділуЦНАП відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

7) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

8) може здійснювати функції адміністратора;

9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної території територіальної громади за рішенням міської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів такого Центру, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного міською радою.

Організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів здійснюється начальником відділу ЦНАП.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

У Центрі час прийому суб’єктів звернень становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день.

Працівникам Центру які виходять на роботу в суботу напередодні надається вихідний день.Загальна норма робочого часу відпрацьована працівником цього відділу повинна дорівнювати річній нормі робочого часу.

При цьомуприйомсуб’єктівзверненьуЦентріздійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

У територіальнихпідрозділахЦентру та у віддалених (у тому числіпересувних) робочихмісцяхадміністраторівЦентру час прийомусуб’єктівзверненьвизначається органом, щоутворив центр.

За рішенням міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Центри звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

Міський голова                                                                                           В.С.Левко

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень